Kế toán Hà Nội giới thiệu 3 nhiệm vụ cơ bản của người kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

Như chúng ta đã biết doanh nghiệp thương mại là doanh nghiệp nhập hoặc mua hàng hóa dịch vụ để bán. Chính tính chất này của doanh nghiệp thương mại dịch vụ mang đến 3 nhiệm vụ cơ bản của nhân viên kế toán:

khoa-hoc-ke-toan-thuong-mai-tong-hop-thuc-te

3 nhiệm vụ cơ bản của kế toán thương mại

Các doanh nghiệp sản xuất là những doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, gia công hoặc sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp như lao động – vật tư, để tạo ra sản phẩm bán cho người tiêu thụ. Các doanh nghiệp thương mại thường là một đơn vị trung gian, lợi nhuận của doanh nghiệp thương mại dựa vào việc mua hàng hóa, dịch vụ về để bán hoặc cung cấp một loại hình dịch vụ. Vì vậy để thực hiện tốt vai trò là công cụ quản lý đắc lực. Kế toán thương mại dịch vụ  cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản của kế toán thương mại dịch vụ bao gồm:

  1. Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó tính toán chính xác kết quả hoạt động kinh doanh trong từng kỳ.
  2. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kỷ luật thu nộp, thanh toán, phát hiện kịp thời các hành vi tham ô lãng phí tài sản, tiền vốn của nhà nước, tập thể, công ty.
  3. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực và hữu ích phục vụ việc điều hành sáng suốt của  quản lý doanh nghiệp.

Xem thêm:

Trung tâm kế toán Hà Nội chúc các bạn làm kế toán thật tốt!