Kế toán Hà Nội giới thiệu slide bài giảng kế toán quốc tế của thầy Bùi Văn Vịnh, Giảng viên trường Đại Học Thủy Lợi.

bai-tap-dinh-khoan-ke-toan

Nội dung bài giảng kế toán quốc tế

Slide bài giảng kế toán quốc tế trình bày 11 chương như sau:

Chương 1: Sự cần thiết khách quan và lịch sử hình thành của kế toán

1. Vai trò của thông tin kế toán

2. Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ của kế toán quốc tế

Chương 2: Sự cần thiết của các chuẩn mực kế toán quốc tế

Chương 3: Khái quát chung về hệ thống kế toán Mỹ

1. Khái niệm kế toán

2. Phương trình kế toán

3. Tài khoản kế toán

4. Sổ kế toán

5. Chu trình kế toán

6. Hệ thống báo cáo tài chính

Chương IV: Kế toán tài sản cố định

1. Những vấn đề chung về TSCĐ

2. Kế toán tăng giảm tài sản cố định

3. Kế toán khấu hao TSCĐ

4. Kế toán sửa chữa TSCĐ

Chương V: Kế toán các khoản công nợ phải trả

Chương VI: Kế toán hàng tồn kho

Chương VIII: Kế toán bán hàng

Chương IX: Kế toán điều chỉnh chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động kinh doanh.

Chương X: Kế toán vốn bằng tiền, các loại chứng khoán thương phiếu và các loại chiết khấu

Chương XI: Kế toán trong công ty cổ phần và công ty hợp danh.

Mời các bạn download trọn bộ tài liệu bài giảng kế toán quốc tế TẠI ĐÂY !