Kế toán Hà Nội giới thiệu một số bài tập kế toán công cụ dụng cụ và chi phí trả trước, mời các bạn tham khảo:

Bài tập 1:

Công ty A mới thành lập vào ngày 1/1/2020, trong giai đoạn trước khi bắt đầu mua hàng hóa và thuê văn phòng để bán hàng (Gọi là chi phí trước hoạt động). Công ty đã tốn chi phí quảng cáo sản phẩm là 1 tỷ và VAT là 0.1 tỷ tại ngày 1/1/2020 bằng chuyển khoản VCB. Thời gian phân bổ chi phí quảng cáo mang lại là 3 năm kể từ khi đi vào hoạt động

Yêu cầu:

– Hãy cho biết bộ chứng từ trong trường hợp này để ghi sổ là gì?
– Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tại ngày phát sinh nghiệp vụ và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm 2020 liên quan đến nghiệp vụ trên,
– Với những bút toán định khoản trên thì kế toán ghi vào những loại Sổ sách kế toán nào?

Giải bài 1:

Theo như Thông tư 200 về chế độ kế toán: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC là: Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian tối đa không quá 3 năm.
+ Bộ chứng từ là 1. Giấy báo nợ kế toán lập (chứng từ ghi sổ), 2. Giấy báo nợ NH, 3.Ủy nhiệm chi, 4. Hóa đơn tài chính
+ Vậy kế toán dựa vào bộ chứng từ trên, định khoản như sau:
Nợ TK 2422 (Chi phí trả trước dài hạn) : 1.000.000.000
Nợ TK 1331(Thuế GTGT được khấu trừ) : 100.000.000
Có TK 11211(Tiền gửi ngân hàng VCB):1.100.000.000
+ Sau khi xác định được định khoản thì kế toán Ghi nhận từng loại sổ như sau:
– Sổ nhật ký chung
– Sổ cái của tài khoản 2422;1331;11211
– Sau đó kế toán sẽ theo dõi Chi phí trước hoạt động trong bảng theo dõi phân bổ chi phí trả trước và thời gian phân bổ là 3 năm (36 tháng). Và khi công ty bắt đầu hoạt động thì cuối mỗi tháng thì kế toán tiến hành hạch toán phân bổ Chi phí quảng cáo trước hoạt động vào chi phí bán hàng.
Do đây là chi phí quảng cáo nên liên quan trực tiếp đến bán hàng do đó hạch toán vào 6417
Nợ TK 6417:1tỷ/36 tháng=27.777.778 đồng
Có TK 2422:27.777.778 đồng
(Sau đó ghi vào sổ nhật ký chung, sổ cái 6417, sổ cái 2422)

Bài tập 2:

Công ty thuê tòa nhà từ 1/1/2020 và trả trước cho Công ty cho thuê tòa nhà là 2 năm và được Công ty cho thuê tòa nhà xuất hóa đơn như sau:
+Chưa VAT là 22 tỷ
+VAT là 2,2 tỷ
+Tổng tiền thanh toán là : 24,2 tỷ
Được Công ty trả bằng chuyển khoản tại NH SCB

Yêu cầu:

– Hãy cho biết bộ chứng từ trong trường hợp trên là gì?
– Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tại ngày phát sinh và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm 2020 liên quan đến nghiệp vụ trên
– Với những bút toán định khoản trên thì kế toán ghi vào những loại Sổ sách kế toán nào?

Giải bài 2:

+Bộ chứng từ: 1. Giấy báo nợ kế toán lập (chứng từ ghi sổ), 2. Giấy báo nợ SCB, 2. Ủy nhiệm chi, 3. Hóa đơn tài chính,
+Kế toán dựa vào bộ chứng từ tiến hành hạch toán như sau:
Nợ TK 2422 (Chi phí trả trước dài hạn): 22.000.000.000
Nợ TK 1331(Thuế GTGT được khấu trừ): 2.200.000.000
Có TK 11211(Tiền gửi ngân hàng SCB):24.200.000.000
Sau đó, kế toán sẽ ghi nhận chi phí trả trước này vào trong bảng phân bổ chi phí trả trước và phân bổ là 2 năm .
Một năm chi phí là 22.000.000.000/2=11.000.000.000.
Vậy một tháng là 11.000.000.000/12=916.667.000.
Vậy cuối mỗi tháng kế toán dựa vào phiếu kế toán phân bổ +bảng phân bổ chi phí trả trước hạch toán như sau
Nợ TK 6428 (Chi phí quản lý doanh ghiệp) : 916.667.000
Có TK 2422 (Chi phí trả trước dài hạn) : 916.667.000
+Sau đó kế toán tiến hành ghi vào các loại sổ Nhật ký chung, sổ cái 2422, 1331, 11211; 6428

Bài tập 3:

Công ty mua 3 cái máy tính laptop ngày 1/4/2020 với giá chưa VAT là 20 triệu/cái (và VAT là 10%) sử dụng cho phòng kế toán mua chịu của Cty Phong Vũ.Thời gian phân bổ là 2 năm

Yêu cầu :

– Hãy cho biết bộ chứng từ trong trường hợp trên là gì?
– Hãy định khoản nghiệp vụ trên tại ngày phát sinh và các nghiệp vụ liên quan của nghiệp vụ trên trong năm 2020.
– Với những bút toán định khoản trên thì kế toán ghi vào những loại Sổ sách kế toán nào?

Giải bài 3:

+Bộ chứng từ: .Phiếu kế toán phải trả kèm theo chứng từ gốc là (1.Hóa đơn tài chính, 2.Biên bản bàn giao, 3.Phiếu xuất kho bên bán)
+Kế toán tiến hành định khoản như sau:
Nợ TK 2422 (Chi phí trả trước dài hạn): 60.000.000
Nợ TK 1331(Thuế GTGT được khấu trừ): 6.000.000
Có 331 (Phải trả cho người bán): 66.000.000
+Sau khi ghi định khoản trên, kế toán tiến hành ghi vào các loại sổ Nhật ký chung, sổ cái, : 2422;1331;331; Sổ chi tiết của khoản phải trả cho Công ty Phong Vũ.
+Sau đó, kế toán tiến hành lập bảng phân bổ CCDC và chi phí trả trước và cuối tháng dựa vào bảng phân bổ này, kế toán lập phiếu kế toán phân bổ để tiến hành hạch toán vào chi phí các bộ phận có liên quan. Cty chọn phân bổ là 2 năm (24 tháng). Vậy cuối tháng 4/2020 kế toán dựa vào bảng phân bổ để tiến hành phân bổ
Nợ TK 6423 (Chi phí quản lý doanh nghiệp): 2.500.000=60.000.000/24
Có TK 2422 ( Chi phí trả trước dài hạn): 2.500.000
(Sau đó ghi vào sổ nhật ký chung, sổ cái 6423, sổ cái 2422)

Bài tập 4:

Công ty xuất CCDC ra để sử dụng cho bộ phận sản xuất vào ngày 1/5/2020 với trị giá là 20 triệu và phân bổ trong 1 năm.

Yêu cầu:

-Hãy cho biết bộ chứng từ trong trường hợp trên là gì?
-Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tại ngày phát sinh và các nghiệp vụ phát sinh
-Với những bút toán định khoản trên thì kế toán ghi vào những loại Sổ sách kế toán nào?

Giải bài 4

+Bộ chứng từ: là 1. Phiếu xuất công cụ dụng cụ ra sử dụng, 2. Bảng phân bổ CCDC
+Hạch toán kế toán như sau:
Nợ TK 2421( Chi phí trả trước ngắn hạn) : 20.000.000
Có TK 153 ( Công cụ dụng cụ): 20.000.000
+Sau đó, kế toán ghi nhận chi phí trả trước trong bảng phân bổ chi phí trả trước và cuối tháng tiến hành phân bổ lập bảng phân bổ => Từ đó lập phiếu kế toán phân bổ và ghi sổ như sau:
Nợ TK 6273 ( Chi phí sản xuất chung): 1.666.667=20.000.000/12
Có TK 2421 ( Chi phí trả trước ngắn hạn):1.666.667=20.000.000/12
(Kế toán ghi vào sổ nhật ký chung, sổ cái các TK 2421, 153, 6273)

Bài tập 5:

Trong kỳ (Tháng 5/2020) đơn vị có phát sinh chi phí quảng cáo trên HTV là 3 tháng với số tiền là 300 triệu chưa VAT (Và VAT là 10%) Công ty chưa trả tiền cho nhà Cung cấp Đài truyền Hình HTV

Yêu cầu:

– Hãy cho biết bộ chứng từ trong trường hợp trên là gì?
– Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tại thời điểm phát sinh và các nghiệp vụ phát sinh trong năm của nghiệp vụ trên.
– Với những bút toán định khoản trên thì kế toán ghi vào những loại Sổ sách kế toán nào?
Lưu ý: Ví dụ Trong kỳ (Tháng 5/2020) đơn vị có phát sinh chi phí quảng cáo (ví dụ như Quảng cáo trên đài, báo , truyền hình…) nhiều kỳ (có thể là 5 tháng hoặc 1 năm) là 2 tỷ nhưng việc quảng cáo này phản cảm làm cho doanh thu giảm hơn so với trước khi quảng cáo . Vậy hỏi chi phí 2 tỷ đó có được phân bổ chi phí nhiều kỳ hay không? Hay ghi nhận 1 lần vào chi phí trong kỳ tháng 5/2020.

Giải bài 5:

+Bộ chứng từ: 1.Phiếu kế toán (chứng từ ghi sổ), 2. Hóa đơn tài chính, 3. Hợp đồng quảng cáo
+Hạch toán kế toán:
Nợ TK 2421 ( Chi phí trả trước ngắn hạn) : 300.000.000
Nợ TK 1331 ( Thuế GTGT được khấu trừ): 30.000.000
Có 331 (Phải trả người bán HTV): 330.000.000
Sau đó kế toán tiến hành ghi nhận khoản chi phí quảng cáo này trong bảng phân bổ chi phí trả trước và tiến hành phân bổ 3 tháng, kế toán cuối tháng dựa vào bảng phân bổ chi phí trả trước lập chứng từ kế toán là PHIẾU KẾ TOÁN phân bổ, hạch tóan như sau:
Nợ TK 6417 ( Chi phí bán hàng) : 300.000.000/3=100.000.000
Có 2421 ( Chi phí trả trước ngắn hạn) : 100.000.000
Kế toán ghi vào sổ nhật ký chung và các sổ cái TK 2421, 1331, 331. Đồng thời ghi sổ chi tiết phải trả cho đài truyền hình HTV
Câu trả lời: Nếu quảng cáo mà không tăng doanh thu mà còn làm giảm doanh thu thì ghi nhận 1 lần vào chi phí tại thời điểm phát sinh chi phí mà không cần phải phân bổ. (Vì không mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai)

Bài tập 6:

Trong kỳ tháng 5/2020 công ty có phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho bộ phận sản xuất trị giá chưa VAT là 300 triệu (không tăng tính năng của tài sản mà đây là 1 nghiệp vụ thường xuyên của doanh nghiệp diễn ra định kỳ 3 năm 1 lần) và VAT là 10% đã trả bằng tiền gửi ngân hàng VCB là 150 triệu và còn lại là chưa thanh toán cho Công ty ABC.

Yêu cầu:

– Hãy cho biết bộ chứng từ trong trường hợp trên là gì?
– Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 5/2020 và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm 2020 của nghiệp vụ trên.
– Với những bút toán định khoản trên thì kế toán ghi vào những loại Sổ sách kế toán nào?

Giải bài 6:

Theo như khoản 2 điều 7 của TT45 về quản lý tài sản cố định, quy định như sau:
Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.
+Bộ Chứng từ: 1. Giấy báo nợ kế toán lập (chứng từ ghi sổ), kèm theo sau là chứng từ gốc (Hóa đơn, hợp đồng…)
Hạch toán kế toán như sau:
Nợ TK 2422 ( Chi phí trả trước dài hạn): 300.000.000
Nợ TK 1331 ( Thuế GTGT được khấu trừ): 30.000.000
Có 331 ( Phải trả người bán-ABC): 330.000.000
Sau đó, kế toán sẽ làm ủy nhiệm chi để trả 150.000.000 cho nhà cung cấp Cty ABC, kế toán lập chứng từ ghi sổ là Giấy báo nợ kèm theo chứng từ gốc là (Ủy nhiệm chi ngân hàng VCB+Giấy báo nợ ngân hàng VCB+Sổ phụ ngân hàng VCB)
Nợ 331 (Phải trả người ba-Cty ABC): 150.000.000
Có 11211 ( Tiền gửi ngân hàng VCB): 150.000.000
Sau đó, kế toán sẽ ghi nhận chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào trong bảng phân bổ chi phí trả trước và phân bổ là 3 năm (36 tháng). Kế toán cuối tháng (tháng 5/2020) dựa vào bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn => lập phiếu kế toán phân bổ, hạch toán như sau:
Nợ TK 6278 ( Chi phí quản lý doanh nghiệp) : 300.000.000/36=8.333.333
Có TK 2422( Chi phí trả trước dài hạn) :8.333.333
(Kế toán ghi vào sổ nhật ký chung và sổ cái các tài khoản 2422; 1331; 331, 11211; 6278. Đồng thời ghi sổ chi tiết phải trả người bán là Cty ABC)
Trung tâm Kế toán Hà Nội – Chuyên đào tạo kế toán thực tế, nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp trên toàn quốc!