Kế toán trên Excel rất đa dạng, với rất nhiều các hàm, bảng biểu. Dưới đây, Kế toán Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel

excel

Các hàm thường dùng trong Excel kế toán:

1. Hàm Vlookup

Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

2. Hàm IF

If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

Nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

3. Hàm SumIf

Cấu trúc: Sumif(range,criteria,[sum_range]) 

Nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

4. Hàm And

Cấu trúc:  And( logical1,[logical2],…) 

Nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

5. Hàm Or

Or( logical1,[logical2],…)

Nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.

(Còn tiếp…)