Phần 5, Kế toán Hà Nội xin gửi đến các bạn học viên cùng toàn thể bạn đọc thêm một số thuật ngữ cơ bản trong kế toán: Đối tượng kế toán là gì? Tài liệu, số liệu kế toán là gì.

1. Đối tượng kế toán là gì?

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm :

 1.       Tiền, vật tư và tài sản cố định;
 2.       Nguồn kinh phí, quỹ;
 3.       Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;
 4.       Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động
 5.       Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước;
 6.       Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước;
 7.       Nợ và xử lý nợ Nhà nước;
 8.       Tài sản quốc gia;
 9.       Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm các tài sản,  nguồn hình thành tài sản theo quy định tại các điểm a, b, c, d và I khoản 1 Điều này.

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm:

 1.       Tài sản cố định, tài sản lưu động;
 2.       Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
 3.       Các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh, chi phí khác và thu nhập;
 4.       Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước;
 5.       Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;
 6.       Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.
 7.       Đối tượng kế toán thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính, ngoài quy định tại khoản

Điều này còn có:

 1.       Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng;
 2.      Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;
 3.      Các khoản cam kết, bảo lãnh, các giấy tờ có giá.

2. Tài liệu, số liệu kế toán là gì?

Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán:

 • Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được sử dụng để công bố công khai theo quy định của pháp luật.
 • Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý vi phạm pháp luật

Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán:

 • Đơn vị kế toán có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.
 • Đơn vị kế toán có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán.

2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

3. Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 4 Luật này.

5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đe dọa, trù dập người làm kế toán trong việc thực hiện công việc kế toán

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thẩ.

8. Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 và Điều 53 của Luật này.(luật kế toán)

9. Các hành vi khác về kế toán mà pháp luật nghiêm cấm.

Trung tâm kế toán Hà Nội chúc các bạn làm kế toán thật tốt!

Xem thêm: