Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán giảm giá hàng bán đối với bên mua và bên bán. Mời các bạn theo dõi.

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.  Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã giảm dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Việc giảm giá căn cứ vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Số tiền giảm giá của hàng hoá, dịch vụ đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
( Theo TT 64/2013/TT-BTC )

Cũng giống như chiết khấu thương mại, việc hạch toán giảm giá hàng bán cũng phụ thuộc cách người bán lập hóa đơn cung cấp cho bên mua theo chương trình giảm giá.

1. Hạch toán giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm

(Khi không ghi số tiền đã giảm giá trên hóa đơn). Ta định khoản như sau:

Bên bán

Bên mua

Nợ TK 111,112,131: Tổng phải thu.
Có TK 511: DT đã giảm chưa VAT.
Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp.
Nợ TK 156: Giá mua đã giảm chưa VAT
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán

2. Hach toán khi giảm giá ghi vào hóa đơn cuối cùng

Bên Bán

Bên mua

Nợ TK 131: Tổng phải thu
Nợ TK 532:  Giảm giá hàng bán ( QĐ 48 là 5213)
Có TK 511: Doanh thu chưa giảm
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
(các bạn hạch toán riêng ra 2 bút toán cho đúng nguyên tắc:
không hạch toán nhiều nợ, nhiều nợ nhiều có)
Nợ TK 156: Giá mua đã giảm
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán

3. Hạch toán khi bên mua lập riêng một hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán:

Bên Bán

Bên mua

Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán (Theo giá bán chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT của hàng bán phải giảm giá
Có các TK 111, 112, 131,. .
Nợ 111, 112, 131: Tổng khoản chiết khấu được nhận
156: Giá mua được giảm giá
Có 1331: giảm khoản thuế GTGT đã được khấu trừ.

Chúc các bạn thành công!