Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel mà người kế toán cần làm: bảng Nhập – Xuất – Tồn kho trên Excel, bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, bảng cân đối phát sinh tháng.

Chúc các bạn làm kế toán thật tốt!

1. Cách lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho trên Excel

Cột Số lượng và Thành tiền nhập trong kỳ:  Dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu nhập kho về

Cột Số lượng Xuất trong kỳ: Dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu xuất kho về

Cột Đơn giá xuất kho: Tính theo công thức tính đơn giá bình quân cuối kỳ

Để có được bảng NXT của cá tháng sau, bạn Coppy bảng NXT của tháng trước và dán ( Paste ) xuống phía dưới, xoá trắng toàn bộ số liệu, đặt lại công thức cho các cột tương ứng.

Cột Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Đơn vị tính: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước xuống.

Các cột khác tính như hướng dẫn ở phần trên.

2. Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn và khấu hao TSCĐ:

– Để có được các bảng trên của các tháng sau, ta Coppy các bảng đó của tháng trước và dán ( Paste) xuống phía dưới, xoá số liệu ở cột “ Số khấu hao ( phân bổ ) lũy kế kỳ trước “ và đặt hàm VLOOKUP cho cột này để tìm về giá trị tương ứng từ tháng trước.
– Hoặc căn cứ vào Số tháng đã phân bổ và mức phân bổ 1 tháng để tính.
–  Khi phát sinh TSCĐ mới hoặc CCDC mới ta phải khai báo thêm TSCĐ hoặc CCDC đó tại các bảng tương ứng.

3. Hướng dẫn cách lập bảng cân đối phát sinh tháng trên Excel:

Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất)
Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về
Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ: Sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang.

Chi tiết các bạn có thể xem hình dưới:

cach lap bang can doi phat sinh thang Số dư cuối kỳ:
Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ – Số PS Có trong kỳ,0)
Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ – Số Dư Nợ đầu kỳ – Số PS Nợ tron kỳ,0)
Chi tiết các bạn có thể xem hình dưới:

cach lap bang tong hop nhap xuat ton kho trn excel– Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh ).
Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)
cach lap bang phan bo chi phi tra truoc ngan han dai han

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL. 

Các bạn muốn học thực hành lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên Excel bằng hóa đơn chứng từ thực tế có thể tham gia:Khóa học thực hành kế toán trên Excel

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội – Chuyên đào tạo kế toán trên chứng từ thực tế

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp Dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp trên toàn quốc với mức phí khá ưu đãi chỉ 500.000-2.000.000đ/ tháng