Daotaoketoanhn.edu.vn hướng dẫn cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Điều kiện áp dụng; Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành; Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số; Ví dụ cụ thể về cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số. Mời các bạn theo dõi:

gia thanh san xuat Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

1. Điều kiện áp dụng cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số.

Áp dụng trong những doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất

Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng như: May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, chăn nuôi…

2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành theo phương pháp hệ số.

­ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Là nhóm sản phẩm (nếu sản xuất giản đơn); là bộ phận, chi tiết sản phẩm, các giai đoạn chế biến, phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm, … (nếu sản xuất phức tạp).

­ Đối tượng tính giá thành: Là sản phẩm cuối cùng (nếu sản xuất giản đơn); là thành phẩm ở bước chế tạo cuối cùng hay bán thành phẩm ở từng bước chế tạo (nếu sản xuất phức tạp).

>> Có thể bạn quan tâm???

3. Trình tự và cách tính giá thành theo phương pháp hệ số.

Để tính giá thành cho từng loại sản phẩm cần phải quy đổi các sản phẩm khác nhau về một loại sản phẩm duy nhất và sản phẩm duy nhất này gọi là sản phẩm chuẩn. Để quy đổi được các sản phẩm khác nhau về sản phẩm chuẩn doanh nghiệp phải xây dựng được hệ số quy đổi sản phẩm cho từng loại sản phẩm gọi là “Hệ số quy đổi sản phẩm” của từng loại sản phẩm.

Xây dựng “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm”  thường dựa vào mức tiêu hao về nguyên vật liệu hoặc chi phí nhân công hoặc giá bán của từng sản phẩm… . Doanh nghiệp chọn một sản phẩm tiêu biểu làm sản phẩm chuẩn và có hệ số là 1, từ đó tính ra hệ số quy đổi của các sản phẩm còn lại, căn cứ vào số lượng từng loại sản phẩm và “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” để tính ra tổng số sản phẩm chuẩn.

 Ví dụ 1: Tại doanh nghiệp sản xuất dép cùng một loại nguyên liệu trên cùng một dây chuyền sản xuất dép cho ra nhiều loại dép khác nhau: Dép A, dép B và dép C.

Giá bán loại dép A là 200.000 đ/đôi

Giá bán loại dép B là 250.000 đ/đôi

Giá bán loại dép C là 300.000 đ/đôi

Doanh nghiệp chọn dép A là sản phẩm tiêu chuẩn với hệ số quy đổi là 1.

Doanh nghiệp xây dựng hệ số quy đổi theo giá bán.

Vậy hệ số quy đổi của từng loại dép được xác định như sau:

Hệ số quy đổi dép A xây dựng là 1

Hệ số quy đổi dép B = 250.000đ: 200.000đ = 1,25

Hệ số quy đổi dép C = 300.000đ: 200.000đ = 1,5.

Sau khi xây dựng được “Hệ số quy đổi của từng loại sản phẩm”, kế toán tính giá thành như sau:

Bước 1: Tính giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn:

– Trước hết tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành chung cho các loại sản phẩm thu được đồng thời (gọi là “Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm”) theo công thức:

T%C3%B4%CC%89ng gi%C3%A1 th%C3%A0nh s%E1%BA%A3n xu%C3%A2%CC%81t cu%CC%89a ca%CC%81c loa%CC%A3i sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m ppH%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x45 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

– Quy đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản lượng sản phẩm chuẩn để tính tổng số sản phẩm chuẩn:

+ Quy đổi từng loại sản phẩm thành sản phẩm chuẩn theo “ Hệ số quy đổi sản phẩm” của từng loại, theo công thức:

S%C3%B4%CC%81 sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m chu%C3%A2%CC%89n cu%CC%89a t%C6%B0%CC%80ng loa%CC%A3i sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m pp H%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x46 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

+ Tính tổng số sản phẩm chuẩn: Bằng cách tổng cộng các “Số sản phẩm chuẩn của từng loại sản phẩm” lại với nhau.

► Tính giá thành đơn vị của sản phẩm chuẩn theo công thức sau:

Gia%CC%81 tha%CC%80nh %C4%91%C6%A1n vi%CC%A3 cu%CC%89a sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m chu%C3%A2%CC%89n pp H%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x55 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Bước 2: Xác định giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm:

Gia%CC%81 tha%CC%80nh %C4%91%C6%A1n vi%CC%A3 cu%CC%89a t%C6%B0%CC%80ng loa%CC%A3i sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m pp H%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x28 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Bước 3: Xác định tổng giá thành từng loại sản phẩm:

T%C3%B4%CC%89ng gia%CC%81 tha%CC%80nh cu%CC%89a t%C6%B0%CC%80ng loa%CC%A3i sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m pp H%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x30 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Ví dụ 2: Tiếp theo ví dụ 1:

Tại doanh sản xuất dép cùng một loại nguyên liệu trên cùng một dây chuyền sản xuất dép cho ra nhiều loại dép khác nhau: Dép A, dép B và dép C.

Doanh nghiệp xây dựng “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” như sau:

Hệ số quy đổi dép A xây dựng là 1

Hệ số quy đổi dép B tính được 1,25 (theo cách tính ví dụ trên)

Hệ số quy đổi dép C tính được 1,5 (theo cách tính ví dụ trên).

∗Trong tháng kế toán tính toán được như sau:

– Số lượng dép A hoàn thành nhập kho: 2.000 đôi

– Số lượng dép B hoàn thành nhập kho: 3.000 đôi

– Số lượng dép C hoàn thành nhập kho: 4.000 đôi.

∗ Kế toán tập hợp chi phí và số liệu kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ như sau:                          ki%C3%AA%CC%89m k%C3%AA %C4%91a%CC%81nh gia%CC%81 sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m d%C6%A1%CC%89 dang cu%C3%B4%CC%81i ky%CC%80 vd pp H%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x85 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

►Với số liệu trên, kế toán tính giá thành của từng loại sản phẩm như sau:

Đơn vị tính: Số lượng đôi; số tiền 1.000 đồng

1. Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm được xác định như sau:

T%C3%B4%CC%89ng gia%CC%81 tha%CC%80nh s%E1%BA%A3n xu%E1%BA%A5t cu%CC%89a c%C3%A1c loa%CC%A3i sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m vd pp H%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x52 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

2. Quy đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản lượng sản phẩm chuẩn theo bảng sau:

B%E1%BA%A3ng quy %C4%91%C3%B4%CC%89i s%E1%BA%A3n l%C6%B0%E1%BB%A3ng th%E1%BB%B1c t%E1%BA%BF t%E1%BB%ABng lo%E1%BA%A1i s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m ra s%E1%BA%A3n l%C6%B0%E1%BB%A3ng s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m chu%E1%BA%A9n PP H%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x129 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

3. Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn (dép A) = 1.650.000 : 11.750 = 140,42553 nghìn đồng /đôi

4. Lập bảng tính giá thành đơn vị và tổng giá thành từng loại sản phẩm như sau:

B%E1%BA%A3ng t%C3%ADnh gi%C3%A1 th%C3%A0nh t%E1%BB%ABng lo%E1%BA%A1i s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m pp H%E1%BB%87 s%E1%BB%91 300x96 Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Chúc các bạn thàn công!