Trung tâm kế toán Hà Nội cập nhật danh sách các loại văn bản về thuế, hệ thống chính sách thuế mới nhất năm 2017. Cập nhật những loại thuế, thông tư, nghị định, văn bản liên quan về thuế: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế xuất nhập khẩu,… đang còn và có hiệu lực thi hành năm 2017.

he-thong-chinh-sach-thue

Hình ảnh: Hệ thống chính sách thuế mới nhất năm 2017

Hệ thống chính sách thuế mới nhất 2017

Danh sách các loại văn bản về thuế như sau:

STT

Nội dung

Loại văn bản

Số hiệu

Ngày hiệu lực/ hợp nhất

01

Đăng ký thuế

Luật

78/2006/QH11

01/07/2007

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

Thông tư

95/2016/TT-BTC

12/08/2016

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

02

Kê khai thuế

Luật

78/2006/QH11

01/07/2007

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

Thông tư

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

Văn bản hợp nhất

03/VBHN-VPQH

28/04/2016

03

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

15/12/2013

Thông tư

166/2013/TT-BTC

01/01/2014

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

04

Thuế giá trị gia tăng

Luật

13/2008/QH12

01/01/2009

31/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

209/2013/NĐ-CP

01/01/2014

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Thông tư

219/2013/TT-BTC

01/01/2014

141/2013/TT-BTC

30/11/2013

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

193/2015/TT-BTC

10/01/2016

26/2015/TT-BTC

01/01/2015

99/2016/TT-BTC

13/08/2016

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

173/2016/TT-BTC

15/12/2016

Văn bản hợp nhất

16/VBHN-BTC

17/06/2015

01/VBHN-VPQH

28/04/2016

05

Thuế thu nhập cá nhân

Luật

04/2007/QH12

01/01/2009

26/2012/QH13

01/07/2013

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

01/07/2013

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Thông tư

20/2010/TT-BTC

22/03/2010

111/2013/TT-BTC

01/10/2013

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

92/2015/TT-BTC

30/07/2015

Văn bản hợp nhất

04/VBHN-BTC

05/02/2015

15/VBHN-VPQH

11/12/2014

06

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12

01/01/2009

32/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

15/02/2014

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Thông tư

150/2010/TT-BTC

11/11/2010

78/2014/TT-BTC

02/08/2014

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

96/2015/TT-BTC

06/08/2015

Văn bản hợp nhất

26/VBHN-BTC

14/09/2015

04/VBHN-VPQH

11/07/2013

07

Thuế thiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

01/04/2009

71/2014/QH13

01/01/2015

70/2014/QH13

01/01/2016

106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

01/01/2016

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Thông tư

195/2015/TT-BTC

01/01/2016

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

Văn bản hợp nhất

02/VBHN-VPQH

28/04/2016

08

Thuế xuất nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13

01/09/2016

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016

Thông tư

38/2015/TT-BTC

01/04/2015

09

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

01/07/2010

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

50/2010/NĐ-CP

01/07/2010

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Thông tư

152/2015/TT-BTC

20/11/2015

174/2016/TT-BTC

12/12/2016

12/2016/TT-BTC

01/07/2016

 Văn bản hợp nhất

18/VBHN-VPQH

11/12/2014

10/VBHN-BTC

26/05/2015

10

Thuế bảo vệ môi trường

 Luật

57/2010/QH12

01/01/2012

 Nghị định

67/2011/NĐ-CP

01/01/2012

69/2012/NĐ-CP

15/11/2012

 Thông tư

152/2011/TT-BTC

01/01/2012

159/2012/TT-BTC

15/11/2012

159/2012/TT-BTC

15/11/2012

Văn bản hợp nhất

10/VBHN-BTC

26/05/2015

11

Thuế sử dụng đất

 Luật

23-L/CTN

01/01/1994

48/2010/QH12

01/01/2012

 Nghị định

74-CP

01/01/1994

73-CP

25/10/1993

53/2011/NĐ-CP

01/01/2012

 Thông tư

89-TC/TCT

01/01/1994

92/TTLB

10/11/1993

03/1997/TC-TCT

01/01/1997

117/1999/TT-BTC

01/01/2000

153/2011/TT-BTC

01/01/2012

Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế, khai giảng khóa học kế toán tổng hợp thường xuyên. Chúc các bạn thành công!