Tháng 4/2023 có rất nhiều các công việc quan trọng mà kế toán phải làm. Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội chia sẻ những công việc quan trọng về kế toán, nhân sự trong công ty phải làm tháng 04:

1. Tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2023

Trong tháng 4/2023, công ty phải tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2023, cụ thể như sau:

– Công ty phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi công ty đóng trụ sở chính).

Đối với công ty thuộc diện phải lập báo cáo tài chính quý thì xác định số tiền thuế tạm nộp dựa vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế.

– Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 04 quý cần đảm bảo không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

– Thời hạn tạm nộp: chậm nhất là ngày 30/4/2023. Tuy nhiên do từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2023 trùng với dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động nên hạn cuối tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho quý I/2023 là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ lễ, tức là ngày 04/5/2023 (thứ Năm).

2. Khai thuế giá trị gia tăng cho tháng 3/2023 hoặc cho quý I/2023

Trường hợp công ty thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý sẽ phải nộp tờ khai và tiền thuế giá trị gia tăng cho tháng 3/2023 hoặc cho quý I/2023 như sau:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng:

Tùy vào phương pháp tính thuế đang áp dụng mà công ty sẽ phải sử dụng mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng tương ứng theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Thời hạn khai và nộp tiền thuế giá trị gia tăng:

– Khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/4/2023 (thứ Hai), công ty sẽ phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng cho tháng 3/2023.

– Khai thuế theo quý: Chậm nhất là 30/4/2023, tuy nhiên hạn chót rơi vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động nên công ty có thể nộp tờ khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng cho quý I/2023 chậm nhất là vào thứ Năm ngày 04/5/2023.

(Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP).

3. Khai thuế thu nhập cá nhân cho tháng 03/2023 hoặc quý I/2023

Căn cứ khoản 3 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP), công ty thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý mà có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương cho người lao động trong tháng 3/2023 (đối với trường hợp khai theo tháng) hoặc trong quý I/2023 (đối với trường hợp khai theo quý) thì phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế thu nhập cá nhân:

– Trường hợp khai thuế theo tháng: Chậm nhất là vào thứ Năm ngày 20/4/2023.

– Trường hợp khai thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30/4/2023, nhưng ngày này rơi vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động vì vậy hạn chót được tính là ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ lễ, tức là vào thứ Năm ngày 04/5/2023.

(Căn cứ khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP).

4. Trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động cho tháng 4/2023

Tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho tháng 4/2023 được công ty trích nộp như sau:

–  Công ty trích từ quỹ tiền lương tháng của công ty trả cho những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động

– Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 30/4/2033 (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp). Tuy nhiên, ngày cuối cùng của thời hạn rơi vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động nên hạn chót được tính là ngày 04/5/2023 (thứ Năm).

– Phương thức đóng: công ty chuyển tiền trích đóng BHXH, BHYT và BHTN của tất cả người lao động cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

(Căn cứ Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017).

5. Trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 4/2023

Việc trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 4/2023 được tiến hành như sau:

– Thời hạn đóng: cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, cụ thể hạn chót đóng là vào thứ Năm, ngày 04/5/2023.

– Mức trích đóng kinh phí công đoàn: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

(Căn cứ theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

6. Thông báo về tính hình biến động lao động cho tháng 3/2023 (nếu có)

Trong tháng 3/2023, nếu số lượng lao động làm việc tại công ty thay đổi (tăng hoặc giảm) thì công ty có trách nhiệm phải thông báo tình hình biến động lao động trước ngày 03/4/2023 (thứ Hai) cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trên đây là những công việc về kế toán, nhân sự mà công ty cần thực hiện trong tháng 4/2023. 

Theo Thư viện pháp luật