Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn các bạn cách làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc để tính thuế TNCN theo thông tư 111/2013/TT-BTC về luật thuế TNCN mới nhất hiện nay.

ho-so-nguoi-phu-thuoc

1. Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu:
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN – Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. (áp dụng từ 1/1/2014). Xem tại đây: Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc
– Nộp hai (02) bản cho Công ty trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
– Kế toán của công ty mang 2 bản này lên đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Lưu ý là nộp kỳ nào thì được giảm trừ từ kỳ đó nên khi kế toán đã tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho nhân viên thì phải mang Mẫu số: 16/ĐK-TNCN lên cơ quan thuế nộp trước hoặc cùng với hạn nộp tờ khai của kỳ khai thuế TNCN.
Sau khi đã được đóng dấu xác nhận của cơ quan thuế. Kế toán mang về 1 bản làm căn cứ giải trình khi có yêu cầu.
Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

2. Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Trên đây chỉ là đăng ký người phụ thuộc với thuế, người nộp thuế còn phải chứng minh được thông tin đã khai báo trong mẫu 16/ĐK-TNCN là đúng bằng Hồ sơ chứng mình người phụ thuộc : trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc). Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Xem chi tiết: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc không cần phải nộp cho cơ quan thuế chỉ cần nộp cho Công ty chi trả thu nhập. Và công ty có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế