Bắt đầu từ ngày 1/1/2017 Thông tư số 133/2016/TT-BTC sẽ thay thế cho Quyết định 48/2016/QĐ-BTC. Vậy điểm giống và khác nhau giữa TT133/2016 và QĐ 48/2006 như thế nào? Bài viết này kế toán Hà Nội sẽ giới thiệu cho các bạn dễ hình dung và làm kế toán thật tốt nhé!

1. Điểm giống nhau giữa TT số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư số 133/2016 và Quyết định 48/2006 đều áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với:

 • Vốn điều lệ <10 tỷ
 • Số lượng lao động bình quân trong năm: <300 người

2. Sự khác nhau giữa TT số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

a. Khác nhau về chứng từ và sổ kế toán:

 • Thông tư 133: Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chừng từ và sổ kế toán phù hợp với quy định
 • Quyết định 48: Doanh nghiệp xây dựng chứng từ và sổ kế toán theo những mẫu quy định trong Quyết định 48

b. Điểm khác về nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản

Thông tư 133:

 •  Chỉ quy định nguyên tắc kế toán
 •  Không hướng dẫn chi tiết các bút toán định khoản. Doanh nghiệp tự thực hiện bút toán ghi sổ sao cho phù hợp quy trình luân chuyển chứng từ miễn sao BCTC đúng.
 •  Doanh nghiệp tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định
 •  Doanh nghiệp được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra
 •  Doanh nghiệp được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu
 •  Doanh nghiệp Được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống…

Quyết định 48:

 •  Quy định chi tiết các bút toán định khoản
 •  Ghi sổ theo Đồng Việt Nam
 •  Việc ghi nhân doanh thu từ các giao dịch nội bộ căn cứ vào các chứng từ xuất ra là Hóa đơn GTGT hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 •  Quy định rõ biểu mẫu BCTC và doanh nghiệp phải áp dụng.

c. Điểm khác trong hệ thống tài khoản thông tư 133 với quyết định 48

 Thông tư 133

Quyết định 48

Tài Khoản đầu 1

Không có TK 1113, 1123: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
TK 121: Chứng khoán kinh doanh
– 1211: Cổ phiếu
– 1212: Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
TK 121: Đầu tư tài chính ngắn hạn
TK 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
– 1281: Tiền gửi có kì hạn- 1288: Đầu tư ngắn hạn khác
TK 136: Phải thu nội bộ
– 1361: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc- 1368: Phải thu nội bộ khác
 Không có
TK 138: Phải thu khác-1381: Tài sản thiếu chờ xử lý- 1386: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược-1388: Phải thu khác TK 138: Phải thu khác-1381: Tài sản thiếu chờ xử lý-1388: Phải thu khác
Không có TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn
TK 151: Hàng mua đang đi đường  Không có
Không có TK 171: Giao dịch  mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

Tài khoản đầu 2

Không có TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn
– 2212: Vốn góp liên doanh
– 2213: Đầu tư vào công ty liên kết
– 2218: Đầu tư tài chính dài hạn khác
TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản-TK 2291: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh- TK 2292: Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác- TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi- TK 2294: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 159: Các khoản dự phòng
– 1591: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
– 1592: Dự phòng phải thu khó đòi
– 1593: Dự phòng giảm giá hàng tồn khoTk 229: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
TK 242: Chi phí trả trước  TK 242: Chi phí trả trước dài hạn
Không có Tk 244: Ký quỹ, ký cược dài hạn

Tài khoản đầu 3

Không có TK 311: Vay ngắn hạn
Không có TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả
TK 336: Phải trả nội bộ  Không có
TK 341: Vay và nợ cho thuê tài chính-TK 3411: Các khoản đi vay- TK 3412: Nợ thuê tài chính TK 341: Vay, nợ dài hạn
– 3411: Vay dài hạn
– 3412: Nợ dài hạn
– 3413: Trái phiếu phát hành
+ 34131: Mệnh giá trái phiếu
+ 34132: Chiết khấu trái phiếu
+ 34133: Phụ trội trái phiếu
– 3414: Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
TK 343: Trái Phiếu phát hành
– 3431: Trái phiếu thường+ 34311: Mệnh giá trái phiếu+ 34312: Chiết khấu trái phiếu+ 34313: Phụ trội trái phiếu
– 3432: Trái phiếu chuyển đổi
TK 344: Nhận ký quỹ, ký cược
Không có TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TK 352: Dự phòng phải trả-3521: Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa- 3522: Dự phòng bảo hành công trình xây dựng- 3523: Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp- 3524: Dự phòng phải trả khác TK 352: Dự phòng phải trả (Không có tài khoản cấp 2)

Xem thêm: Hệ thống bảng tài khoản kế toán TT 133 mới nhất