Trong bài viết này, Trung tâm Kế toán Hà Nội giới thiệu cho các bạn những doanh nghiệp bắt buộc phải kiếm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho cơ quan thuế, nhà nước để tránh bị phạt.

bao-cao-tai-chinh

Căn cứ pháp lý: ( Luật kiểm toán độc lập 67/2011/QH12; Nghị định 17/2012/NĐ – CP; Công văn 1339/BTC-CĐKT)

 Những doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

2.Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. 

4. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán. 

5. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

…..

Nộp báo cáo tài chính mà không có kiểm toán sẽ bị phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ ( Nghị định 105/2013/Nđ-CP )

Ngày 24/01/2015

Báo Cáo Tài Chính

đã ghi