Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn học viên khái niệm giá thành sản xuất sản phẩm là gì? Và kế toán giá thành có nhiệm vụ gì? Mời các bạn theo dõi:

gia-thanh-san-xuat

Trong bất kể thời kỳ nào? lĩnh vực hoạt động nào? mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp cũng là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao thì doanh nghiệp phải có biện pháp tăng doanh thu ở mức cao nhất và giảm chi phí ở mức thấp nhất. Vậy muốn giảm được chi phí thì doanh nghiệp phải nắm bắt được nguồn hình thành chi phí và xác định được chi phí phát sinh. Trong doanh nghiệp sản xuất giá thành sản xuất là chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí của doanh nghiệp, muốn tiết giảm được chi phí thì doanh nghiệp phải tính chính xác và kịp thời giá thành của sản phẩm. Muốn làm được điều này kế toán giá thành phải xác định được giá thành là gì?, phải hiểu được nhiệm vụ của mình là gì?

1. Giá thành sản xuất sản phẩm là gì?

Giá thành sản xuất sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật  hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, dịch vụ đã  hoàn thành trong kỳ.

Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí trích trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.

Giá thành sản xuất của sản phẩm được cấu tạo bởi 3 khoản mục chi phí sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là chi phí nguyên vật liệu cấu tạo nên thành phẩm và dịch vụ;

– Chi phí nhân công trực tiếp: Tức là để biến những nguyên vật liệu thành sản phẩm thì phải có con người bỏ sức lao động ra. Tức là doanh nghiệp phải trả tiền công cho những nhân công trực tiếp làm ra sản phẩm;

Chi phí sản xuất chung: Là những khoản chi phí chung liên quan đến việc tạo ra sản phẩm đó (gồm chi phí nhân viên quản lý bộ phận, phân xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền điện, tiền nước..).

2. Nhiệm vụ của kế toán giá thành

Sau khi hiểu được giá thành là gì?, thì kế toán Giá thành phải xác định được nhiệm vụ của mình. Vậy nhiệm vụ của kế toán giá thành là gì?, Là tính được giá thành của sản phẩm và đưa ra các biện pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm từ các số liệu tính được. Muốn tính được giá thành của sản phẩm, kế toán giá thành phải làm những công việc sau:

– Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và tổ chức tập hợp chi phí theo đúng đối tượng phù hợp với những đặc thù của doanh nghiệp và các yêu cầu của công tác quản lý;

– Phải vận dụng các phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành sao cho phù hợp với đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp;

– Xác định chính xác chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ;

– Xác định giá thành thực tế của các loại sản phẩm đã hoàn thành, tiến hành tổng kết kết quả hạch toán theo từng đơn vị, từng nhóm. Ngoài ra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí sản xuất và kế hoạch giá thành sản phẩm;

– Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán phù hợp với phương pháp kế toán tồn kho mà doanh nghiệp đã lựa chọn;

– Lập các báo cáo cần thiết về giá thành sản phẩm;

– Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và phát hiện mọi khả năng tiềm tàng để hạ giá thành sản phẩm xuống thấp nếu có thể.

Chúc các bạn thành công!