Ở bài viết trước các bạn đã được cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách tính giá xuất kho hàng bán theo phương pháp giá đích danh và ví dụ cụ thể!

Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO), việc áp dụng phương pháp nào thì phải nhất quán trong cả niên độ kế toán.

>> Tính giá xuất kho phương pháp nhập trước, xuất trước

1. Nội dung phương pháp giá thực tế đích danh.

Theo phương pháp giá đích danh này, doanh nghiệp phải quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo từng lô hàng. Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá của lô hàng đó. Thường sử dụng phương pháp này trong các doanh nghiệp có ít loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa hoặc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ổn định, có tính tách biệt và nhận diện được.

Ví dụ : Tại công ty cổ phần Thép và Vật Tư trong tháng 5/2017 có số liệu như sau:

a) Tồn đầu kỳ: Bằng 0

b) Số liệu nhập kho hàng hóa trong tháng tập hợp theo bản sau: 

c) Trong tháng công ty xuất bán hàng với chi tiết như sau:

– Ngày 11/5/17 xuất bán 120 tấn thép 1 ly. Trong đó 100 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 5/5/17, 20 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 7/5/17.

– Ngày 15/5/15 xuất bán 100 tấn thép 2 ly. Trong đó 50 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 5/5/17, 50 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 10//5/17.

Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp đích danh.

Kế toán tại công ty cổ phần Thép và Vật Tư sẽ tính giá xuất kho như sau:

Ngày 11/5/17:

Trị giá xuất bán 120 tấn thép 1 ly được xác định như sau: (100 tấn x 12 trđ) + (20 tấn x 13 trđ) = 1.460 trđ.

 Ngày 15/5/15:

Trị giá xuất bán 100 tấn thép 2 ly được xác định như sau: (50 tấn x 11 trđ) + (50 tấn x 13 trđ) = 1.200 trđ.

2. Ưu điểm của phương pháp giá thực tế đích danh.

Phương án này đặt nguyên tắc phù hợp của kế toán lên hàng đầu, chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Cả giá trị của hàng xuất kho đem bán và giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

3. Nhược điểm của phương pháp giá thực tế đích danh.

– Áp dụng phương pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết từng lô hàng nhập xuất. Chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, hàng tồn kho theo từng lô hàng có thể nhận diện được thì mới tính giá xuất kho được theo phương pháp này.

– Với những doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng, không nhận diện được các mặt hàng theo từng lô hàng thì không áp dụng được phương pháp này.

Chúc các bạn thành công!

Nếu các bạn có nhu cầu học kế toán thực hành thực tế tại Long Biên, hãy tham khảo Lớp học kế toán ở Long Biên của Kế toán Hà Nội khai giảng thường xuyên nhé!