Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2017 mới nhất. Các bạn có thể tải mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất này nhé.

Đầu năm 2017, khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập đã chi trả trong năm 2016 mà có nhân viên muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay thì doanh nghiệp hướng dẫn cá nhân có đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN đó làm Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN sử dụng cho năm 2017:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

[…] Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ……………… ………….. ………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………..

[…] Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị …………………  ……………………………………………………….. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. (Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
……, ngày ……. tháng ……. năm …….
                                        NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý:

Đây là giấy ủy quyền quyết toán do người lao động lập, doanh nghiệp không phải ký đóng dấu lên giấy ủy quyền, doanh nghiệp lưu trữ giấy ủy quyền tại công ty và xuất trình khi cơ quan thuế có yêu cầu.

Tải mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2017: Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN

Ví dụ mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền QTT TNCN của 1 nhân viên ký hợp đồng lao động từ 3 tháng duy nhất tại Công ty Kế toán Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm …2017…….

Tên tôi là: …Vũ Thị Huế….. Quốc tịch:……Việt Nam ……………….
Mã số thuế: …… 8109906693…………………..…….

[X] Năm ……..2017……. tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty  ..Kế Toán Hà Nội . ………… …………

[…] Năm ……/……… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị …………………  …./ …. ………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty ………..Kế Toán Hà Nội ………………………….. (Mã số thuế:…0103648057…….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm …..2017…… với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
…Hà Nội…, ngày …15…. tháng ….02… năm ….2017…

NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

     Huế

Vũ Thị Huế

 Kế toán Hà Nội chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm: Điều kiện quyết toán thuế TNCN mới nhất 2017