Kế toán Hà Nội hướng dẫn hạch toán định khoản hàng bán bị trả lại theo Thông tư 200 mới nhất. Theo đó Tài khoản hàng bán bị trả lại – TK 531 (QĐ 15) nay được thay thế bằng TK 5212 theo QĐ 48 và TT 200 mới nhất.

Như chúng ta đã biết khi hàng bán ra mà vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, hàng lỗi… se bị người mua hàng trả lại.

Trước kia thì hạch toán hàng bán bị trả lại theo Tài khoản 531 (Theo QĐ 15) và Tài khoản 5212 (Theo QĐ 48) không có số dư cuối kỳ.

– Nhưng từ ngày 1/1/2015 thì QĐ 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200, trong đó đã thay thế TK 531 bằng TK 5212

Hạch toán hàng bán bị trả lại:

Bên Nợ: Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

Dựa vào hóa đơn hàng bán trả lại 2 bên tiến hành hạch toán hàng bán trả lại như sau:

hach-toan-5212

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 511 ­ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112)

TK 5212 ­ Hàng bán bị trả lại.

Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 ­ Chi phí bán hàng (quyết định 48 thì sử dụng tài khoản 6421)

Có các TK 111, 112,…

Công ty CP Tập đoàn Kế toán Hà Nội

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Ms Huế: 0973946715

Trên đây là hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại. Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lhọc kế toán thực hành thực tế tại Kế toán Hà Nội