Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015. Tổng cục thuế vừa thông báo gia hạn thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015 cụ thể như sau:

Tháng 03/2016, Người nộp thuế thực hiện khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Báo cáo tài chính,…với số lượng hồ sơ khai thuế rất lớn. Để phân tải hệ thống, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 04/04/2016) đối với các tờ khai Quyết toán, Báo cáo tài chính kỳ kê khai năm 2015.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội chúc các bạn làm kế toán thật tốt!