Kế toán Hà Nội gửi tới các bạn hồ sơ tham gia bảo hiểm trong các trường hợp theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH quy định: tham gia BHXH lần đầu; báo tăng lao động mới, báo giảm, trả thẻ, chốt sổ bảo hiểm; tăng lương đóng bảo hiểm; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản…

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội các trường hợp

Hồ sơ tham gia bảo hiểm trong các trường hợp

1. Hồ sơ thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

1.1 Lần đầu tiên

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu gồm các giấy tờ sau:

  1. Đăng ký kinh doanh.
  2. Thang bảng lương.
  3. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS
  4. Tờ khai tham gia BHXH: Mẫu TK1-TS (Số định danh là: Số sổ BHXH đối với những lao động đã có sổ).
  5. Danh sách tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (2 bản)
  6. Hợp đồng lao động của người lao động.
  7. Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB)
  8. Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)

1.2. Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

1. Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)

2. Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền – nếu có (Bản sao)

3. Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị (bản sao);

4. hợp đồng lao động (bản sao, 01 bản/người) tương ứng thời gian truy thu.

1.3. Đối với đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, hồ sơ bổ sung:

1. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 01 bản)

1.4. Ngưng tham gia BHXH

1. Quyết định/Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển địa phương khác hoặc Quyết định giải thể của đơn vị… (Bản sao)

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 02 bản)

3. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

4. Sổ BH của người lao động.

5. Chứng từ nộp tiền – nếu có (Bản sao)

2. Thủ tục báo tăng lao động mới tham gia bảo hiểm xã hội

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

2. Danh sách tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (2 bản)

3. Hợp Đồng lao động.

4. Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về  (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)

3. Thủ tục báo giảm, trả thẻ, chốt sổ lao động

3.1. Báo giảm và trả thẻ.

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

2. Danh sách tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (2 bản)

3. Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động

4. Thẻ BHYT

3.2. Chốt sổ

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

2. Danh sách tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (2 bản)

3. Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động

4. Sổ BHXH

4. Hồ sơ tăng lương đóng bảo hiểm

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

2. Danh sách tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (2 bản)

3. Quyết định tăng lương

4. Danh sách tăng lương

5. Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau và thai sản

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

2. Danh sách tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (2 bản)

3. Mẫu C70A-HD

4. Giấy ra viện hoặc giấy khai sinh photo công chứng.

6. Thay đổi thông tin hồ sơ, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

2. Danh sách tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (2 bản)

3. Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)

4. Quyết định điều chỉnh chức danh công việc… (Bản sao, 01 bản/người)

7. Hồ sơ thay đổi thông tin cá nhân lao động

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

2. Tờ khai thay đổi  thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS, 01 bản)

3. Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực)

4. Sổ BHXH

5. Thẻ BHYT

6. Trường hợp cải chính hộ tịch – nếu có: Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực)

8. Đề nghị đối chiếu tháng và in đối chiếu, gia hạn thẻ

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

9. Cấp lại thẻ và sổ bảo hiểm do mất

1. Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS

– Trường hợp đơn vị làm mất: Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH ( mẫu 03a-DS/CLS, 01 bản) + Biên bản xác định nguyên nhân (01 bản)

– Trường hợp người lao động làm mất: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu D01-TS)

>> Mẫu biểu tham gia bảo hiểm các trường hợp tại đây!

Chúc các bạn làm kế toán thật tốt!