Trung tâm kế toán Hà Nội xin giới thiệu cho các bạn học viên cách phân tích ngắn gọn báo cáo tài chính cơ bản.

phan-tich-bctc

1. Đối với Bảng cân đối kế toán

Phần Tài sản :

Phản ánh tình hình tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, phải thu của khách hàng, vật tư hàng hóa và TSCĐ của DN. Nhìn vào phần TS sẽ đánh giá được quy mô, kết cấu đầu tư vốn, năng lực và trình độ sử dụng vốn của DN, từ đó giúp DN XD được một kết cấu vốn hợp lý phù hợp với đặc điểm SXKD của mình.

VD : nếu TM và TGNH còn nhiều trong khi TK 131 dư bên Có, tức là công ty đang thừa vốn và thậm chí đang chiếm dụng vốn của các DN khác. TK 152,156 SDCK ít phản ánh quá trình luân chuyển hàng tốt.

Phần nguồn vốn :

Gồm Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Phản ánh các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, thuế và một số khoản nợ khác. Nếu SDCK của các TK 311,331,334,333 lớn chứng tỏ DN khả năng thanh toán kém chiếm dụng vốn của nhà cung cấp, người LĐ cũng như của nhà nước.

Nguồn vốn CSH gồm nguồn vốn KD và các quỹ của DN, ở phần này còn phản ánh tình hình lỗ lãi của DN trong năm.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

Phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong 1 kỳ kế toán. Thông qua các chỉ tiêu doanh thu, giá vốn, chi phí, thu nhập CP của hoạt động  khác của năm trước so sánh với năm nay để đánh giá tình hình phát triển của DN.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tình hình sử dụng tiền trong DN

Ngoài các BCTC như bảng CĐKT, báo cáo KQKD, lưu chuyển tiền tệ còn có thuyết mình BCTC nhằm mục đích giải trình, bổ sung tuyết mình các thông tin về tình hình SXKD, tình hình tài chính của DN

Ngoài ra khi nhìn vào BCTC ta có thể thấy vòng quay luân chuyển của vốn, khả năng thu hồi vốn của DN nhanh hay chậm dựa vào TK 111,131,511. Vòng quay của vốn = Doanh thu/ tài sản.

Ngoài ra các bạn cũng phải biết đọc các số liệu trên báo cáo tài chính như:

– Tổng tài sản có

– Tổng nợ phải trả

– Tài sản ngắn hạn

– Tổng nợ ngắn hạn

– Doanh thu

– Lợi nhuận trước thuế

– Lợi nhuận sau thuế.

Những số liệu trên là căn cứ để làm bảng kê khai năng lực tài chính của nhà thầu khi tham gia đấu thầu 1 công trình.

Xem thêm: