Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa. Trong bài viết này Kế toán Hà Nội sẽ giới thiệu video hướng dẫn khai báo tài sản cố định trên phần mềm Misa: cách khai báo ghi tăng, giảm tài sản cố định; cách trích khấu hao tài sản cố định, cách quản lý TSCĐ trên phần mềm kế toán Misa.

– Tài sản cố định là một phần không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc tổ chức quản lý tốt TSCĐ giúp cho doanh nghiệp khai thác tốt nguồn vốn của mình, đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Phân hệ TSCĐ trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý tài sản về số lượng và giá trị chi tiết đến từng phòng ban, theo dõi biến động tài sản (tăng/giảm giá trị, sửa chữa lớn, điều chuyển, thanh lý tài sản…), quản lý việc tính và phân bổ chi phí khấu hao.

Thông qua phân hệ TSCĐ, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm được tình hình sử dụng TSCĐ của đơn vị.

Video hướng dẫn chi tiết khai báo tài sản cố định trên Misa

Đầu vào
Biên bản giao nhận TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ
Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
Biên bản đánh giá lại TSCĐ
Biên bản kiểm kê TSCĐ

Xem thêm:

Các tính năng chính trên phân hệ TSCĐ

Cho phép doanh nghiệp theo dõi, quản lý, hạch toán chi tiết TSCĐ theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng.
– Khai báo các thông tin liên quan tới TSCĐ bao gồm các thông tin về nguyên giá, giá trị tính khấu hao, phương pháp tính khấu hao, thời gian khấu hao khi đó chương trình tự động tính giá trị hao mòn, giá trị còn lại của tài sản.
– Hạch toán ghi tăng, ghi giảm nhiều loại TSCĐ trên một chứng từ chi tiết theo phòng ban, tương ứng với từng bộ phận sử dụng.
– Mua TSCĐ theo nhiều phương thức khác nhau như: mua thanh toán ngay và mua chưa thanh toán.
– Mua TSCĐ theo nhiều phương thức thanh toán khác nhau phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp như: Tiền mặt, Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt, Thẻ tín dụng.
– Theo dõi TSCĐ mua trong nước hoặc mua nhập khẩu.
– Hạch toán giá mua, chi phí mua, nguyên giá chi tiết theo từng TSCĐ tương ứng với từng bộ phận, phòng ban sử dụng.
– Hạch toán các loại thuế liên quan tới TSCĐ như: Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT…Chương trình tự động tính tiền thuế theo thuế suất được nhập và cho phép khách hàng khai báo các thông tin liên quan.
– Hạch toán các nghiệp vụ ghi tăng do nhận viện trợ, biếu tặng, góp vốn…

Cho phép thực hiện luân chuyển TSCĐ
– Theo dõi, hạch toán TSCĐ đang được sử dụng tại bộ phần này điều chuyển sang bộ phân khác đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trên toàn Công ty.

Cho phép điều chỉnh về nguyên giá, thời gian khấu hao và giá trị còn lại của TSCĐ
– Thực hiện điều chỉnh về nguyên giá, thời gian khấu hao và giá trị còn lại của TSCĐ khi có một sự biến động lớn về giá trị TSCĐ, thời gian sử dụng TSCĐ.
– Tự động tính khấu hao, phân bổ và hạch toán chi phí về TSCĐ
– Phần mềm tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, chính xác đến từng ngày.
– Sau khi mọi thông tin đã khai báo xong, chương trình tự động tính khấu hao theo khoảng thời gian mà người dùng lựa chọn.
– Thực hiện phân bổ chi phí tính khấu hao chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận, đối tượng tập hợp chi phí.
– Chương trình từ động hạch toán chi phí khấu hao theo tài khoản chi phí đã được khai báo trước đó.

In chứng từ
– Thực hiện in chứng từ kế toán, danh sách tài sản cố định, chứng từ ghi tăng, ghi giảm tài sản, khấu hao tài sản cố định và thẻ tài sản cố định trên phân hệ tài sản cố định

Cho phép người dùng chỉnh sửa mẫu, tùy chỉnh… khi in với mục đích phù hợp với doanh nghiệp