Trong bài viết này trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn trọn vẹn các thao tác trên phân hệ Tiền lương: khai báo các thông tin ban đầu, hướng dẫn cách lập bảng chấm công, lập bảng tính lương, lập bảng thanh toán tiền lương, cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm kế toán MISA…

Hướng dẫn học phần mềm kế toán Misa – Phân hệ tiền lương

– Nói đến tiền lương là nói đến nhân sự. Một nhân tố không thể thiếu và quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Tiền lương là chi phí của công ty nhưng lại là thu nhập của nhân viên trong toàn Công ty, vì vậy tiền lương ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và tình thần của nhân viên.

– Phân hệ Tiền lương trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết sự biến động nhân sự, thực hiện tính các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập chi tiết theo từng nhân viên.

– Qua phân hệ tiền lương bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ sự biến động nhân sự, tình hình trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

Video hướng dẫn cách lập bảng lương, hạch toán tiền lương trên Misa

Nội dung chính của video hướng dẫn ngày hôm nay như sau:

– Khai báo các thông tin ban đầu: phòng ban, nhân viên, hệ số lương…

– Thực hiện các thao tác trên phân hệ Tiền lương: Lập bảng chấm công, bảng lương, hạch toán lương, trả lương và thanh toán tiền thuế, bảo hiểm

– Xem và in các sổ sách, báo cáo liên quan đến phân hệ tiền lương

Chi tiết mời các bạn theo dõi video:

Đầu vào

  • Bảng chấm công
  • Bảng tính lương
  • Chứng từ kế toán

Các tính năng chính

Cho phép thực hiện chấm công, bảng tính lương cho Nhân viên
– Lựa chọn hình thức chấm công phù hợp với điều kiện doanh nghiệp như: chấm công thời gian và chấm công làm thêm giờ theo từng phòng ban, và từng tháng trong năm.
– Lựa chọn được nhiều loại bảng tính lương: Bảng lương cơ bản cố định, bảng lương thời gian, bảng lương tạm ứng.
– Lập bảng chấm công, bảng tính lương dựa trên bảng chấm công, bảng tính lương cũ hoặc tạo mới hoàn toàn
– Thực hiện chấm công, tính lương chi tiết theo từng nhân viên tương ứng với từng phòng ban.
– Tự động thêm nhân viên mới, theo dõi hoặc ngừng theo dõi nhân viên đã nghỉ việc trên bảng chấm công, tính lương.
– Sửa mẫu, lập công thức tính cho các cho các cột trog bảng lương nhằm phù hợp với từng doanh nghiệp
– Tự động nhóm nhân viên theo từng phòng ban, chức vụ.
– Hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương ngay trên bảng lương.

Cho phép hạch toán chi phí tiền lương cho từng nhân viên của từng phòng ban
– Phần mềm tự động tính toán chi phí lương, báo hiểm, thất nghiệp, thực hiện hạch toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm kèm theo để phục vụ cho mục đích tính toán kết quả kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp.
– Theo dõi các khoản chi phí tiền lương chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục chi phí, mục thu, chi, phòng ban.

Cho phép theo dõi, hạch toán nghiệp vụ trả lương, thanh toán tiền bảo hiểm và thuế TNCN
– Lựa chọn phương thức thanh toán như: Ủy nhiệm chi, tiền mặt.
– Chương trình tự động lấy lên số tiền lương phải trả, bảo hiểm và tiền thuế chi tiết theo từng nhân viên tương ứng với từng phòng ban.
– Kiểm tra đối chiếu các thông tin thực tế tình hình trả lương về số còn phải trả lũy kế, còn phải trả tháng hiện tại chi tiết theo từng nhân viên tương ứng với từng phòng ban.
– Xem các thông tin về số tiền bảo hiểm, thuế phải nộp, đã nộp kỳ này và còn phải nộp là bao nhiêu.
– Tự động sinh chứng từ chi tiền khi thực hiện thanh toán tiền lương, bảo hiểm và thuế

In chứng từ, báo cáo
– In chứng từ kế toán, Bảng chấm công, phiếu lương, bảng lương, bảng tính lương, bảng thanh toán tiền lương trên phân hệ tiền lương. Đồng thời cho phép người dùng có thể lựa chọn ngôn ngữ khi in.
– Chỉnh sửa mẫu phù hợp với người dùng, cho phép xuất khẩu ra excel, pdf…

Xem thêm: Cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm Misa