Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách lập dự toán thu chi ngân sách, quản lý thu chi ngân sách, theo dõi yêu cầu cấp kính phí phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

Đồng thời trợ giúp các nhà quản lý cấp cao có thể kiểm soát tình hình thu chi và tình hình sử dụng ngân sách của từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

Video hướng dẫn cách lập dự toán thu chi trên MISA

Xem thêm: 

Đầu vào
Dự toán thu
Dự toán chi
Yêu cầu cấp kinh phí
Các chứng từ thu, chi ngân sách
Chứng từ cấp phát ngân sách

Các tính năng chính:

a. Quản lý thu ngân sách:
– Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán thu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu
– Tổng công ty có thể tập hợp dự toán thu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
– Theo dõi tình hình thu ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu

b. Quản lý chi ngân sách
– Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán chi tiêu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục chi
– Tổng công ty có thể tập hợp dự toán chi tiêu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
– Các văn phòng, chi nhánh có thể lập yêu cầu cấp phát ngân sách để gửi lên Tổng công ty
– Tổng công ty phê duyệt yêu cầu cấp phát ngân sách cho các văn phòng, chi nhánh cấp dưới
– Tổng công ty thực hiện chi tiền mặt hoặc tiền gửi để cấp phát cho văn phòng, chi nhánh.
– Theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban chi tiết theo từng mục chi

Chúc các bạn thành công!