Trung tâm kế toán Hà Nội xin giới thiệu một vài lưu ý khi quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2022 như sau:

Lưu ý về quyết toán thuế TNCN năm 2022

1. Vấn đề giảm trừ bản thân 

Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ bản thân 11.000.000 đồng/tháng.

Những anh chị em nào Doanh nghiệp quyết toán thay ( Tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay ) : Giảm trừ bản thân 12 tháng

Số còn lại ( Không tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay: Giảm trừ theo số tháng thực tế làm việc.

2. Về vấn đề giảm trừ người phù thuộc:

Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ người phù thuộc 4.400.000 đồng/tháng

Đã đăng ký giảm trừ, Giảm trừ tính từ khi phát sinh nuôi dưỡng

3. Về vấn đề cam kết 02 để không phải khấu trừ thuế

Người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả nếu:

Mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN gì cả.

Mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN. Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm cam kết 08 theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC nếu như ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 132tr nếu độc thân, có người phù thuộc thì tính thêm và có mst cá nhân tại thời điểm cam kết.

Lưu ý : Cam kết 02 làm bao nhiêu nơi cũng ok, miễn là ước tính tổng thu nhập dưới 132tr/năm  CÔNG VĂN SỐ 4389/TCT-TNCN

Căn cứ pháp lý : Thông tư số 111/2013/TT-BTCThông tư số 92/2015/TT-BTC, Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH14 

Lưu ý về QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022

1. Lỗ được phép chuyển liên tục 5 năm, các năm trước có lỗ thì năm 2022 nhớ đính kèm phụ lục 03-2A. Phụ lục này có 2 tác dụng:

– Nếu năm 2022 lãi thì trên phụ lục gõ số lỗ cần chuyển vào cột ” số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này”

– Nếu năm 2022 lỗ, thì trên phụ lục cột ” số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này” để trống, mục đích chỉ là theo dõi số lỗ các năm và số lỗ đã chuyển các năm trước.

2. Lưu ý phần điều chỉnh tăng Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN do sự khác biệt giữa kế toán và luật thuế: Gõ vào các chỉ tiêu liên quan.

Đặc biệt chú ý các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN, nhớ gõ vào chỉ tiêu B4.

3. Lưu ý phần điều chỉnh giảm Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN, phần đã xuất hóa đơn, ghi nhận trong năm 2022 nhưng bị thuế thanh tra kéo về các năm trước và đã truy thu, phạt nộp chậm thuế. Gõ vào các chỉ tiêu tương ứng liên quan.

4. Lưu ý thuế suất công ty đang áp dụng là bao nhiêu để gõ thu nhập tính thuế vào các cột tương ứng

5. Doanh nghiệp có ưu đãi về thuế nhớ chọn phụ lục 03-3A.

6. Nhớ gõ số tiền thuế TNDN đã tạm tính và đã nộp vào NSNN của 04 quý năm 2022, cũng như số tiền còn dư thừa các năm trước vào các cột tương ứng.

Căn cứ pháp lý : Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 96/2015/TT-BTC,  Nghị định số 132/2020/NĐ-CP,  TT 45/2013/TT-BTC, TT49/2019/TT-BTC,  TT133/2016/TT-BTC, TT200/2014/TT-BTC….