Theo Luật Quản ký thuế mới nhất, nếu các công ty, doanh nghiệp nộp chậm tiền thuế sẽ bị các mức xử phạt như sau:

nop-cham-thue

Mức xử phạt khi doanh nghiệp nộp chậm tiền thuế:

MỨC PHẠT

SỐ NGÀY NỘP CHẬM (Hành Vi)

Phạt cảnh cáo

Từ 1 – 5 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

700.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt:
Tối thiểu 400.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 1.000.000

Từ 1 – 10 ngày

1.400.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 800.000

– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 2.000.000

Từ trên 10 – 20 ngày

2.100.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.200.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 3.000.000

Từ trên 20 – 30 ngày.

2.800.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.600.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 4.000.000

Từ trên 30 – 40 ngày.

3.500.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 2.000.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 5.000.000

– Từ trên 40 – 90 ngày.
– Trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá trên 90 ngày, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Chú ý: Ngoài việc bị phạt vì tội chậm nộp hồ sơ khai thuế, các bạn còn bị phạt vì tội chậm nộp tiền thuế.

>> Xem thêm:

>> Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2017

>>Thời hạn nộp thuế

>> Các khoản chịu thuế TNDN

2. Hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

Hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, vi phạm luật thuế, vi phạm hành chính, vi phạm giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán.

Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có các TK 111, 112,. . .

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 811 – Chi phí khác.

Chú ý: Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế. sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

(Theo khoản 2 điều 6 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014)

– Cuối kỳ trừ vào lợi nhuận sau thuế, kết chuyển:
Nợ TK 421
Có TK 811.

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội
Dạy học kế toán thuế thực hành chứng từ sống của các doanh nghiệp hiện hành