Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo định mức hoặc trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí hợp lý.

cach danh gia sp do dang cuoi ky Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

Theo phương pháp này, kế toán căn cứ vào khối lượng sản phẩm dở dang đã kiểm kê ở từng công đoạn sản xuất, quy đổi theo mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang và định mức khoản mục phí ở từng công đoạn tương ứng cho từng đơn vị sản phẩm để tính ra chi phí định mức cho sản phẩm dở dang ở từng công đoạn, sau đó tổng hợp cho từng loại sản phẩm.

Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức.

1. Nội dung của phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

– Căn cứ vào định mức các khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) cho từng thành phẩm, nửa thành phẩm

– Căn cứ vào số lượng sản phẩm dở dang đã kiểm kê cuối kỳ.

► Kế toán tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo công thức sau:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m d%C6%A1%CC%89 dang cu%C3%B4%CC%81i ky%CC%80 cpsx%C4%91m 300x41 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

2. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí sản xuất hợp lý và ổn định.

>> Có thể bạn quan tâm???

3. Ví dụ cụ thể phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

Tại công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội, trong tháng 4/2017 có số liệu sau:

–  Đơn vị tính đồng Việt Nam

–  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức

–  Sản phẩm A phải trải qua 2 phân xưởng liên tục, chi phí sản xuất định mức cho mỗi đơn vị sản phẩm tính ở từng phân xưởng như sau:

chi ph%C3%AD s%E1%BA%A3n xu%E1%BA%A5t %C4%91%E1%BB%8Bnh m%E1%BB%A9c cho m%E1%BB%97i %C4%91%C6%A1n v%E1%BB%8B s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m cpsx%C4%91m 300x84 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

– Cuối tháng T4/17 có số liệu như sau:

 Phân xưởng 1: Hoàn thành 3,000 nửa thành phẩm sản phẩm A; còn lại 200 sản phẩm dở dang.

Phân xưởng 2: Nhận 3,000 nửa thành phẩm sản phẩm A của phân xưởng 1 để tiếp tục sản xuất và hoàn thành được 2,700 sản phẩm A; còn lại 300 sản phẩm dở dang.

►Kế toán tính Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 như sau:

Có 2 cách tính:

a) Cách 1: Nếu doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang chỉ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 được xác định như sau:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m d%C6%A1%CC%89 dang cu%C3%B4%CC%81i T4 17 px12 cpsx%C4%91m 300x156 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

b) Cách 2: Nếu doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo tất cả các khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung):

– Trong trường hợp này, giả định mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang của cả 2 phân xưởng là 40% (mức độ hoàn thành do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp đánh giá).

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính cho thành phẩm và nửa thành phẩm là 100%, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung đánh giá theo mức độ hoàn thành.

Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 được xác định như sau:

Tại phân xưởng 1:

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 spdd cu%C3%B4%CC%81i T4 17 px1 theo chi phi%CC%81 nguy%C3%AAn v%C3%A2%CC%A3t li%C3%AA%CC%A3u tr%C6%B0%CC%A3c ti%C3%AA%CC%81p cpsx%C4%91m 300x74 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nhân công trực tiếp:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 spdd cu%C3%B4%CC%81i T4 17 px1 theo chi phi%CC%81 nh%C3%A2n c%C3%B4ng tr%C6%B0%CC%A3c ti%C3%AA%CC%81p cpsx%C4%91m 300x70 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí sản xuất chung:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 spdd cu%C3%B4%CC%81i T4 17 px1 theo chi phi%CC%81 sa%CC%89n xu%C3%A2%CC%81t chung cpsx%C4%91m 300x72 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

► Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tại phân xưởng 1:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 spdd cu%C3%B4%CC%81i T4 17 ph%C3%A2n x%C6%B0%C6%A1%CC%89ng 1 cpsx%C4%91m 300x57 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

Tại phân xưởng 2:

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 spdd cu%C3%B4%CC%81i T4 17 px2 theo cpnvltt cpsx%C4%91m 300x66 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nhân công trực tiếp:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 spdd cu%C3%B4%CC%81i T4 17 px2 theo cpnctt cpsx%C4%91m 300x79 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí sản xuất chung:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 spdd cu%C3%B4%CC%81i T4 17 px2 theo cpsxc cpsx%C4%91m 300x73 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

►Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tại phân xưởng 2:

Gia%CC%81 tri%CC%A3 sa%CC%89n ph%C3%A2%CC%89m d%C6%A1%CC%89 dang cu%C3%B4%CC%81i T4 17 ph%C3%A2n x%C6%B0%C6%A1%CC%89ng 2 cpsx%C4%91m 300x66 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức

Chúc các bạn thành công!