Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương

Thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp) hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương và ví dụ cụ thể.

cach danh gia sp do dang cuoi ky Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

1. Nội dung của phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương

– Theo phương pháp này giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: Gồm chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp cộng với chi phí nhân công trực tiếp và cộng với chi phí sản xuất chung. Do đó khi kiểm kê sản phẩm dở doanh nghiệp phải đánh giá mức độ hoàn thành, sau đó quy đổi sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương.

– Để đơn giản thì khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí nửa thành phẩm của giai đoạn trước) tính cho sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang như nhau, tính theo công thức sau:

Gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B spdd cu%E1%BB%91i k%E1%BB%B3 theo cpnvltt ppslhttt 300x96 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

– Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung được tính theo số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương như sau:

+ Tính số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương trong kỳ theo công thức:

S%E1%BB%91 l%C6%B0%E1%BB%A3ng s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m ho%C3%A0n th%C3%A0nh t%C6%B0%C6%A1ng %C4%91%C6%B0%C6%A1ng trong k%E1%BB%B3 m%C4%91htt%C4%91 300x60 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

Lưu ý: Mức độ hoàn thành của sản phẩm do doanh nghiệp tự đánh giá

+ Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nhân công trực tiếp theo công thức:

Gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m d%E1%BB%9F dang cu%E1%BB%91i k%E1%BB%B3 %C4%91%C3%A1nh gi%C3%A1 theo chi ph%C3%AD nh%C3%A2n c%C3%B4ng tr%E1%BB%B1c ti%E1%BA%BFp m%C4%91htt%C4%91 300x104 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

+ Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất chung theo công thức:

Gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m d%E1%BB%9F dang cu%E1%BB%91i k%E1%BB%B3 %C4%91%C3%A1nh gi%C3%A1 theo chi ph%C3%AD s%E1%BA%A3n xu%E1%BA%A5t chung m%C4%91htt%C4%91 300x100 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

⇒ Vậy giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được tính theo công thức sau:

Gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B spddck mdhttt 300x64 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

>> Có thể bạn quan tâm???

2. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương

Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiều và không đều nhau.

 3. Ví dụ cụ thể phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương

 Tại công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội trong tháng 4/2017 có số liệu sau:

–  Đơn vị tính đồng Việt Nam

– Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương

– Giá trị sản phẩm dở dang đầu T4/17: 250,000,000 đ trong đó:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 150,000,000 đ

+ Chi phí nhân công trực tiếp:           75,000,000 đ

+ Chi phí sản xuất chung:                  25,000,000 đ

– Chi phí sản xuất phát sinh trong T4/17: 2,000,000,000 đ trong đó:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1,200,000,000 đ

+ Chi phí nhân công trực tiếp:            600,000,000 đ

+ Chi phí sản xuất chung:                   200,000,000 đ

– Kết quả sản xuất cuối T4/7 như sau:

+ Hoàn thành nhập kho 3,700 sản phẩm

+ Còn lại 300 sản phẩm dở dang với mức độ (tỷ lệ) hoàn thành của sản phẩm là 60%.

Kế toán tính Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 như sau:

a) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B spdd cu%C3%B4%CC%81i T4 17 %C4%91%C3%A1nh gi%C3%A1 theo cpnvltt 1 300x71 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

b) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 theo chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung:

–  Tính số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương trong T4/17:

S%E1%BB%91 l%C6%B0%E1%BB%A3ng s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m ho%C3%A0n th%C3%A0nh t%C6%B0%C6%A1ng %C4%91%C6%B0%C6%A1ng trong T4 17 m%C4%91htt%C4%91 300x58 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

– Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 theo chi phí nhân công trực tiếp:

Gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m d%E1%BB%9F dang cu%E1%BB%91i T4 17 %C4%91%C3%A1nh gi%C3%A1 theo chi ph%C3%AD nh%C3%A2n c%C3%B4ng tr%E1%BB%B1c ti%E1%BA%BFp m%C4%91htt%C4%91 300x62 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

– Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 theo chi phí sản xuất chung:

Gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m d%E1%BB%9F dang cu%E1%BB%91i T4 17 %C4%91%C3%A1nh gi%C3%A1 theo chi ph%C3%AD s%E1%BA%A3n xu%E1%BA%A5t chung m%C4%91htt%C4%91 300x62 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

c) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17

Gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m d%E1%BB%9F dang cu%E1%BB%91i T4 17 m%C4%91htt%C4%91 300x38 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hoàn thành tương đương

Chúc các bạn thành công!