Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương

Thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp) hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương và ví dụ cụ thể.

cach-danh-gia-sp-do-dang-cuoi-ky

1. Nội dung của phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương

– Theo phương pháp này giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: Gồm chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp cộng với chi phí nhân công trực tiếp và cộng với chi phí sản xuất chung. Do đó khi kiểm kê sản phẩm dở doanh nghiệp phải đánh giá mức độ hoàn thành, sau đó quy đổi sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương.

– Để đơn giản thì khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí nửa thành phẩm của giai đoạn trước) tính cho sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang như nhau, tính theo công thức sau:

– Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung được tính theo số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương như sau:

+ Tính số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương trong kỳ theo công thức:

Lưu ý: Mức độ hoàn thành của sản phẩm do doanh nghiệp tự đánh giá

+ Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nhân công trực tiếp theo công thức:

+ Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất chung theo công thức:

⇒ Vậy giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được tính theo công thức sau:

>> Có thể bạn quan tâm???

2. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương

Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiều và không đều nhau.

 3. Ví dụ cụ thể phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương

 Tại công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội trong tháng 4/2017 có số liệu sau:

–  Đơn vị tính đồng Việt Nam

– Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương

– Giá trị sản phẩm dở dang đầu T4/17: 250,000,000 đ trong đó:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 150,000,000 đ

+ Chi phí nhân công trực tiếp:           75,000,000 đ

+ Chi phí sản xuất chung:                  25,000,000 đ

– Chi phí sản xuất phát sinh trong T4/17: 2,000,000,000 đ trong đó:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1,200,000,000 đ

+ Chi phí nhân công trực tiếp:            600,000,000 đ

+ Chi phí sản xuất chung:                   200,000,000 đ

– Kết quả sản xuất cuối T4/7 như sau:

+ Hoàn thành nhập kho 3,700 sản phẩm

+ Còn lại 300 sản phẩm dở dang với mức độ (tỷ lệ) hoàn thành của sản phẩm là 60%.

Kế toán tính Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 như sau:

a) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

b) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 theo chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung:

–  Tính số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương trong T4/17:

– Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 theo chi phí nhân công trực tiếp:

– Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 theo chi phí sản xuất chung:

c) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17

Chúc các bạn thành công!