Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu các khoản thu nhập được miễn thế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 được quy định rất rõ tại điều 8 – Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính và được sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 96/2015/TT­BTC 1.