Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK mới nhất để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hay C3 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN. Mời các bạn chú ý theo dõi: Để làm được phụ