Daotaoketoanhn.edu.vn hướng dẫn các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất như: + Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; + Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp