Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp) và ví dụ cụ thể. Trên thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có