Kế toán Hà Nội giới thiệu các khoản chi phí phúc lợi cho người lao động. Những khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Các khoản chi phí phúc lợi cho người lao động Các khoản chi có tính chất phúc lợi gồm có: + Chi đám hiếu,