Cập nhật chính sách các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu… mứi nhất 2020. Mời các bạn theo dõi: A/ Về Thuế giá trị gia tăng: 1. Chính sách thuế GTGT đối với hàng phụ phẩm của quá trình chế biến thủy