Kế toán Hà Nội hướng dẫn hạch toán định khoản hàng bán bị trả lại theo Thông tư 200 mới nhất. Theo đó Tài khoản hàng bán bị trả lại – TK 531 (QĐ 15) nay được thay thế bằng TK 5212 theo QĐ 48 và TT 200 mới nhất. Như chúng ta đã biết