Kế toán tài sản cố định

Kế toán TSCĐ có nhiệm vụ gì? làm những công việc gì?

Tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp vì nó là bộ phận chủ yếu của tồng tài sản doanh nghiệp. Do đó nếu doanh nghiệp có quy mô bộ máy kế toán rõ ràng thì sẽ có bộ phận kế toán tài

Kế toán tài sản cố định là gì? phân loại TSCĐ

Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) là những tư liệu sản xuất mà đơn vị, doanh nghiệp dùng làm công cụ trong sản xuất kinh doanh và tiêu chuẩn về giá trị, thời gian sự dụng theo chế độ quản lý TSCĐ hiện hành của nhà nước 1. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ Tài

DMCA.com Protection Status