Năm 2024 này mức thu lệ phí môn bài  đối với tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, hay hộ gia đình… là bao nhiêu? Doanh nghiệp hoạt động không trọn năm thì nộp lệ phí môn bài ra sao? Trước đây, lệ phí môn bài được gọi là thuế môn bài, tuy nhiên từ ngày 01/01/2017