Luật kế toán mới nhất đang áp dụng năm 2024 này là luật nào? Tổng hợp các thông tư hướng dẫn kế toán đang áp dụng trong năm 2024 này: 1. Luật Kế toán mới nhất đang áp dụng năm 2023 là Luật Kế toán năm 2015. Luật Kế toán năm 2015 được sửa đổi