Trung tâm Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tếxin cập nhật những văn bản thuế, kế toán mới nhất ban hành năm 2021: 1. Thuế TNDN – Nghị định 44/2021/NĐ-CP: hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp