Kế toán Hà Nội chia sẻ 35 lưu ý khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 để sẵn sàng cho mùa báo cáo thành công: I. Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết