Cá nhân muốn làm bản cam kết thuế TNCN để không khấu trừ 10% thuế TNCN thì điền theo mẫu nào? Quy định về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC: Các tổ chức, cá nhân trả tiền