Tập đoàn kế toán Hà Nội giới thiệu mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế; đây là mẫu bản công văn được các cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới chi cục thuế để giải trình về một việc nào đó. Mẫu công văn giải trình này nêu rõ thông tin của