Trong bài viết này Kế toán Hà Nội giúp bạn nắm bắt được mức hưởng lương hưu năm 2023? Đóng BHXH bao nhiêu năm thì hưởng lương hưu tối đa 1. Mức hưởng lương hưu năm 2023 với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc 1.1. Mức hưởng lương hưu hằng tháng với NLĐ tham gia