Mức lương tối thiểu vùng 6 tháng đầu năm 2024 vẫn được áp dụng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP: Bảng mức lương tối thiểu vùng 6 tháng đầu năm 2024 Vùng Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) Vùng 1 4.680.000 22.500 Vùng 2 4.160.000 20.000 Vùng