Nguyên tắc hạch toán

Hạch toán chi tiết tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng

Tiền lương của công nhân viên doanh nghiệp xây dựng gồm: tiền lương, phụ cấp lưu động, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên (thuộc biên chế của doanh nghiệp) và tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài.

Nguyên tắc hạch toán các loại tài khoản 7,8,9 và 0

Trong bài viết này trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn nguyên tắc hạch toán các loại tài khoản 7,8,9 và 0 cũng như danh mục các loại tài khoản này trong Hệ thống bảng tài khoản kế toán. Chúc các bạn làm kế toán thật tốt! 1. Nguyên tắc hạch

Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 6 – Chi phí sản xuất, kinh doanh

Giới thiệu nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 6 – chi phí sản xuất kinh doanh và danh mục tài khoản trong loại tài khoản 6 này. 1. Giới thiệu tài khoản loại 6 Các tài khoản thuộcloại 6 dùng để phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm,

Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 5 – Doanh thu

Kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 5 – Doanh thu. 1. Giới thiệu loại tài khoản 5 Loại tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá bất động sản đầu tư, dịch vụ, tiền lãi, tiền bản

Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 4 – Nguồn vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 4 – Nguồn vốn chủ sở hữu. 1. Giới thiệu về loại tài khoản 4 Loại tài khoản này dùng để phản ảnh số hiện có và tình hình tăng, giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên góp vốn

Nguyên tắc hạch toán nợ phải trả – loại tài khoản 3

Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới các bạn nguyên tắc hạch toán Nợ phải trả – Loại tài khoản 3 cũng như  danh mục hệ thống tài khoản kế toán trong loại 3 này. Chúc các bạn học và làm kế toán thật tốt! 1. Loại tài khoản 3 – nợ phải trả

Nguyên tắc hạch toán tài sản dài hạn – loại tài khoản 2

Kế toán Hà Nội gửi tới các bạn nguyên tắc hạch toán tài sản dài hạn – Loại tài khoản 2 cũng như  danh mục hệ thống tài khoản kế toán trong loại này. Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài

Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 1- tài sản ngắn hạn

Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn thường phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Kế toán Hà Nội giới thiệu một số nguyên tắc hạch toán định khoản loại tài khoản 1 này, cũng như giới thiệu lại cho các bạn

DMCA.com Protection Status