Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp theo thông tư 133 mới nhất. 1. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 I. Lưu