Theo chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho thì chúng ta có các phương pháp tính giá trị hàng xuất kho như sau: Phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp tính theo giá đích danh. Phương pháp nhập trước, xuất trước. Phương pháp nhập sau, xuất trước. Sau đây KẾ TOÁN