Hướng dẫn tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.4 mới nhất ngày 13/6/2017  để bổ sung chức năng nộp Thông phát hành hóa đơn chậm nhất 2 ngày theo Thông tư 37/2017 ngày 27/04/2017 trước khi sử dụng Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.4 Nâng cấp