Từ ngày 01 – 10/10/2017, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là: 1. Quy định mới về thời điểm xét nâng bậc lương đối với sĩ quan Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 208/2017/TT-BQP (có hiệu lực