Trong bài viết này Kế toán Hà Nội hướng dẫn bạn thủ tục thông báo phát hành Hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng như thế nào?  Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và