Hiện nay có 2 phương pháp hạch toán thuế GTGT chủ yếu: Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Nhưng bạn đã hiểu rõ sự khác nhau giữa 2 phương pháp tính thuế này chưa? Bài viết này, Kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn